Ulgi we wpłatach na PFRON

Pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%, zobowiązani są do comiesięcznych wpłat na PFRON. Mogą oni je obniżać, jeżeli kupią usługi lub produkty, z wyłączeniem handlu, od pracodawcy:

  • zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • osiągającego co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Warunki obniżenia wpłaty

  • udokumentowanie zakupu fakturą,
  • uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności będzie się uważać datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu,
  • udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

Możliwa wysokość ulgi
Udzielamy do 50% ulgi we wpłacie na PFRON

Sprzątanie posesji
prywatnych
Sprzątanie obiektów przemysłowych
Mysie okien
(alpinistyka)
Sprzątanie
biur