Ulgi we wpłatach na PFRON

Biuro Ochrony A-Z zalicza się do firm, które dbają o pracowników pod każdym względem. Doskonale wiemy, że podstawą naszego sukcesu są ludzie, którzy na co dzień wypełniają swoje obowiązki, zdobywając zadowolenie naszych Klientów. Staramy się nie tylko o regularne szkolenia, które podnoszą kwalifikacje naszego personelu, lecz także utrzymanie wysokiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Czym jest PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest organizacją rządową, która zajmuje się udzielaniem wsparcia, również finansowego, osób z niepełnosprawnością i podejmuje działania na rzecz podnoszenia wskaźnika ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Dzięki niemu pracodawcy mogą zyskać ulgi na utrzymanie miejsc pracy i dopłaty do pensji. Fundusz utrzymujemy wszyscy – należy wskazać, że wspieranie jego działalności należy do wspólnego obowiązku każdego z aktywnych zakładów pracy.

Obowiązkowe wpłaty na PFRON od zakładów pracy

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%, zobowiązani są do comiesięcznych wpłat na PFRON. Mogą oni zyskać ulgi jeżeli kupią usługi lub produkty, z wyłączeniem handlu, od pracodawcy:

  • zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • osiągającego co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Kiedy można skorzystać z ulgi we wpłacie?

Aby uzyskać ulgi we wpłacie na PFRON, należy spełnić następujące warunki:

  • udokumentowanie zakupu fakturą,
  • uregulowanie należności za zakup produktu lub usługi w terminie określonym na fakturze - z tym, że w przypadku transakcji bankowych za datę uregulowania należności będzie się uważać datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu,
  • udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin uregulowania należności za zakup.

Decydując się na nasze usługi, możesz skorzystać z ulgi do 50% we wpłacie na PFRON.

Ochrona
mienia
Monitoring
systemów alarmowych
Patrole
interwencyjne
Transport
wartości